counter create hit
SAMTEK Mühendislik » sektor
jump to navigation

Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşümü 02/01/2008

sanayii2.jpgDoğal gaz, fiziksel özellikleri dolayısı ile endüstriyel kullanımı rahat, kontrolü kolay, ve gerek hava ve gerekse  çevreyi en az kirleten bir yakıt olarak sanayinin en tercih edilen yakıtlarından birisi olmuştur.

Endüstriyel bir tesis içinde doğal gazın kullanılabilir duruma getirilmesi için, gazın tesise girdiği ilk noktadan, gazın fırınlarda, kazanlarda yandığı son noktaya kadar spesifik bir mühendislik gerektiren şebeke dizaynı içinde muhtelif kademelerde kontrolü, ayarı, temizlenmesi, emniyet altına alınması ve akış ve yanma proseslerinin bir düzen içinde ayarlanması gerekmektedir. Tüm bu kademeler, gazın istenilen noktaları sevki için kullanılan boru hatlarını ve bu hatlar üzerindeki enstrumentasyonu içerir.

Enstrumantasyon, gaz mühendisliğinin belli-başlı bölümlerinden birini teşkil eder. Endüstriyel tesislerde gaz sistemleri enstrumantasyonları aşağıdaki şekilde nitelendirilebilir: 

 

  • Genel Sistem Enstrumentasyonu tech9.jpg

·         –Ölçme Sistemleri

·         Emniyet Sistemleri

·         Yakma Sistemleri Enstrumentasyonu

·         Yakma Sistemleri Proses Kontrolü

 

Genel sistem enstrumantasyonu başlıca, fabrikaya orta-yüksek basınçlarda gelen gazın basıncının, fabrikada emniyetli ve gerekli olacak seviyede bir basınca düşürüldüğü ve fabrika tüketiminin gaz satıcısı ile gaz alıcı arasındaki satış anlaşmalarına baz alınacak hacım ölçümünün yapıldığı bir giriş istasyonunu içerir. Bu istasyon regülatörler, hacım ölçme sayaçları ve ölçülen hacımları standart şartlara çeviren hacım düzelticiler, gazı temizleyen filtreler ve bazı emniyet cihazlarından meydan gelirler. Bazı özel yerlerde gelen gazın basıncı yüksekse, istasyonda basınç düşürme esnasında meydana gelecek soğumayı dengelemek için istasyon girişlerinde gaz ısıtıcıları kullanılır.

 

Bu istasyondan sonra, fabrika içi dahili dağıtım sistemi ile gazın kullanım noktalarına ulaşması sağlanır. Dağıtım sistemi içinde, akış esnasında borularda vibrasyonu ve sesi önlemek için dağıtım boruları, içlerinden akan gaz hacminin bir fonksiyonu olarak ebatlandırılır. Dağıtım sistemine ait boruların optimum güzergahlardan geçirilmesi ve bu güzergahların gereken emniyeti sağlayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Boru ebatları akış hızı, debi, basınç kayıpları ve gaz transfer hacımları parametrelerini, içeren bir optimizasyon ile tespit edilmektedir.

Her kullanım noktasına, ana transfer hattından branş hatları çekilir. Bu hatlar üzerinde  doğal gazı gerektiğinde izole edecek el kumandalı veya uzaktan kumandalı motor vana bulunur.  Küresel vanalar, kolay kullanım özelliği ile en fazla tercih edilen valflerdir.

Bazı hallerde her branş ayracın da , opsiyonel olarak uzaktan kumandalı (Elektrikli ) bir emniyet  kapama valfi düşünülebilir. Böyle bir valf özellikle tehlikeli atmosfer  girişlerinde ihdas edilebilir. Valf ayrıca “Açık-Kapalı” sinyalizasyon anahtarı ile de techiz edilebilir.

Fırınlar ve kazanlar için gazın yanma sistemlerine kadar nakli esnasında çeşitli enstrumanlar mevcut olduğundan ve her enstruman kendi özelliklerine göre çeşitli orifice, nozzle, vs.gibi son derece hassas kontrol parçaları içerdiğinden gazın mümkün olan optimum seviyede temiz ve yabancı maddelerden ari olması gerekir. Bu iş için bir gaz filtresi kullanılması, özellikle ilk start up’larda önemli olabilir. Genellikle, yeni devreye giren tesislerde boru hatları kaynak çapakları, yabancı maddeler vs. ile bir hayli dolu olduğundan, filtrelerin ilk devreye almadan sonra çok sık aralıklarla değiştirilmesi ve kontrolu gerekecektir.

Temel Enstrumentasyonda en önemli komponent doğal gazın tevzi basıncından, sistem için gerekli yakma basıncına düşürüldüğü ikici kademe veya nihai regülatörlerdir. Regülatörler, yay operasyonlu olabileceği gibi özellikle yüksek basınçlarda seçilen “Pilot operasyonlu” tip olabilirler. Pilot operasyonlu regülatörler çok hassastır ancak pahalı dırlar. Bu sebeple genellikle çıkış basıncının 300 mbar veya daha düşük olduğu durumlarda, yay operasyonlular kullanılabilir.

Regülatörlerin başlıca işlevi gerek maksimum ve gerekse minimum debide, yakma donanımları kontrol vanasına kadar fix bir basınçta doğal gazı hazır tutmasıdır.

Bir regülatörün gaz çekiş ve kesiş durumlarına göre bir “Cevaplama” süresi vardır. Regülatör “cevaplama” sürelerinin uzaması ve basınç dalgalanma boyutlarını büyütür.  Genellikle cevaplama sürelerinin 2 saniyeyi geçmemesi istenir. Bununla beraber, değişik uygulamalara göre, cevap süresi bu sınır içindede olsa basınç dalgalanma boyutları çok değişik olabilir.

Regülatörleri takip eden dördüncü cihaz, genellikle ölçme cihazları olur. Sayaç konumları, enstrumentasyon maliyeti açısından özellik arzeder. Sayaç ebatları, dolayısıyla maliyetleri, kullanıldığı devredeki basınç arttıkça azalacağından bazen, sayaçların regülatör önlerine ve hemen filtreden sonra konulması bir alternatif olabilir. Muhtelif sayaç tipleri vardır. Bunlar: 

·         Pozitif deplasmanlı sayaçlar

·         Orifis tipi sayaçlar

·         Türbin tip sayaçlar

 

Diyafram tip sayaçlar daha ziyade 50 mbar altında ve 100 m3 ‘e kadar debiler için düşünülebilir. Hacim düzelticiler veya çeviriciler, sayacın monteli olduğu devredeki basınç ve ısıya göre kaydedilen “Gerçek” hacmi 0° C-1 Atmosfer veya 15° C-1 Atmosfer  şartlarındaki normal veya standart m3 değere çevirmektedir. Bunlar mekanik tip olabileceği gibi elektronik tiptede olabilirler.

Otomatik Emniyet Kapama Valfleri

Bu valflerin başlıca üç türü mevcuttur :

·         Kontrol altındaki basıncın yükselmesinde kapatan,

·         Kontrol altındaki basıncın azalmasında kapatan,

·         Kontrol altındaki basıncın yükselmesi veya azalması halinde kapatan

Regülatörler herhangi bir sebeple beklenmedik bir anda arıza yapabilirler. Regülatör çıkış basıncının kontrol dışında yükselmesi durumunda, bu durumu hissedip, regülatör girişini kapayan otomatik emniyet kapama valfleri kullanılması artık mühim bir uygulama haline gelmiştir. İlk iki tür valfın maliyeti hemen hemen aynı olmakla beraber, üçüncü tip ilave bir maliyet getirir, ancak bazı kritik yakma donanımlarında, yakma sistemleri içindeki gaz basıncının yüksek olması kadar, düşük olması da önemli bir faktör olduğundan, bu çeşit bir enstruman gerekebilir.

Otomatik Emniyet Tahliye Valfleri

İkinci bir emniyet enstrumanı otomatik tahliye vanasıdır. Otomatik Emniyet tahliye vanaları, herhangi bir sebeple regülatör çıkış basıncının artması ve otomatik kapama fonksiyonunun çalışmaması halinde, belirli bir set basıncının üzerindeki gaz birikimini atmosfere tahliye etme işlevini görür. Set basınçları, otomatik kapama valflerinin set basınçlarının biraz üstündedir.

Yakma sistemleri Enstrumentasyonu

Yakma sistemleri, değişik amaçlara göre değişik dizaynları içermekle beraber, genel olarak hemen hepsinde müşterek unsurlar vardır ve bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

·         Hava ayarı

·         Gaz ayarı

·         Alev kontrolü

·         Isı kontrolü

·         Sistem Emniyet Enstrumanları

Tüm yakma donanımlarında şöyle veya böyle bu 6 unsurun kontrolunu ve manipulasyonunu  sağlayan enstrumanlar bulunur.

Yakma donanımlarında talep edilen enerjiye göre yakıt ve yakma kontrolü başlıca 3 ayrı ipte olabilir :

·         Aç/Kapa Kontrol

·         Kademeli  Kontrol ( genellikle iki kademeli )

·         Oransal Kontrol

Aç/Kapa kontrol tipi, isminden de anlaşılacağı üzere fix bir set değeri için, ısı talep eden fırına fix bir hızda ısı enerjisi sağlar ve sistem ısı set değeri aşıldığında brülör ateşlemeyi kapatır. Kademeli kontrol da brülör, ısı set değerinin altına düşürülmesinde yüksek alevleme’ye, ısı set değerinin aşılmasında ise alçak alevleme’ye geçer. Bu sistemlerde ısı set değerinin üst ve altında limit değerler olup bu değerlere ulaşıldığında brülör stop eder veya stop ‘ta ise ateşlemeye geçer.

Oransal sistemler ise, gaz ve hava oranları muhafaza edilebildiği sürece en ideal kontrol  şekli olup, gaz ve hava kontrolleri müştereken ısı talebinin artması veya azalmasına göre linear bir kontrol fonksiyonu yaparak sisteme hava ve gaz girişlerini, ayarlanmış gaz/hava oranı değişmeksizin azaltır veya çoğaltırlar.

Yanma için “Yakma Havası’na ihtiyaç vardır. Bu hava gerekli debi ve basınçta hava fan/motor grupları ile sağlanmaktadır. Brülöre ( Brülörlere ) giden yakma havası kontrol vanaları ile ayarlanır. El kumandalı basit fırınlarda, bu kontrol vanası basit bir kelebek valf olabileceği gibi otomatik kontrollu fırınlarda, bir servo-motor akuple edilmiş, kelebek veya özel bazı vanalar kullanılmaktadır.

Hava kontrol vanası çıkışındaki hava basıncı, debinin yüksek veya alçak oluşuna göre, değişen bir basınç yaratır. Hava basıncındaki debiyle orantılı bu değişim gaz kontrol vanasının kontrollünden kullanılır. Böylece yanma için gerekli gaz/hava karışım oranı 1/10 sağlanır. Bazı fırın sistemlerinde benzer kontrol enstrumanları olmakla beraber hava/gaz oranının fix değerde muhafazası bir micro-processor ile yapılmaktadır. Burada gerek hava ve gerekse gaz debileri ölçülür ve analog sinyaller aracılığıyla ulaştırılan ölçüm değerleri micro-processor ‘de değerlendirilerek hava ve gaz kontrol valfleri ayarlanır.

Brülör donanımları, brülör performanslarını devamlı kontrol altında tutan sensörleri içerir. Bir ateşleme rölesi, sensörlerden alınan durum sintallerine göre brülörü devreye sokar veya çıkarır. Brülörlerin çalışması esnasında devamlı kontrol edilen başlıca parametreler :

·         Alçak ( kifayetsiz ) hava basıncı,

·         Alçak ( kifayetsiz ) gaz basıncı,

·         Yüksek gaz basıncı

·         Alev kaybı

·         Yüksek fırın ısısı

Alev kaybı, brülörler üzerindeki “UV Tipi ” veya “Ionisation” tipi detektörler ile devamlı kontrol altındadır. Pilot ateşleme solenoid  valfleri, otomatik ve sıralı ateşlemenin uygulandığı yerlerde gerekecektir. Bunlar devamlı pilot veya kesintili pilot tercihlerine göre ya devamlı açar veya belirli aralıklarla Aç/Kapa yaparlar.

Buraya kadar, bir endüstriyel için gerekebilecek doğal gaz sistemine ait çok basit ve özet bilgiler verildi. Endüstriyel doğal gaz mühendisliği, bu ve buna benzer basit veya çok daha karmaşık sistemlerin dizaynı, enstrumantasyonu ve tüm bunlara ait spesifikasyonların tespiti ile uğraşır. Gaz mühendisi, tüm bu sistemleri dizayn ederken gerekli her türlü emniyet faktörlerini dikkate almak ve ayrıca dizayn ettiği sistem üzerine empoze etmekle yükümlüdür.

gazi belediyesi kazan dairesi

dsc07474.jpg dsc07472.jpg dsc07470.jpg dsc07469.jpg dsc07468.jpg dsc07467.jpg dsc07466.jpg dsc07471.jpg dsc07458.jpg dsc07455.jpg dsc07454.jpg dsc07453.jpg

Sprey Poliüretan ve Yalıtım

ISI YALITIMI’NDA DEVRİM

SPREY POLİܜRETANLA % 60 YAKIT TASARRUFU

Poliüretan; ܖzel donanımlı yüksek basınçlı sprey makinesi ile Sıvı haldeyken uygulama yüzeyine püskürtülür. 3-5 saniye gibi kısa bir süre sonra genleşerek uygulandığı yüzeye yapışmış,sert bir köpük meydana gelir.ܜst üste yapılacak uygulamalarla da istenilen izolasyon kalınlığı elde edilir.
Sıvı olarak yüksek basınçla püskürtülüp sonra köpük halini aldığı için de ;
İܐNE DELİܐİNİ BİLE KAPATAN HİÇ BİR EKYERİ OLMAYAN,ISI KܖPRܜSܜ OLUޞTURMAYAN,Yağmur suyunun – Kar’ın – Toz’un giremediği MܜKEMMEL BİR İZOLASYON ELDE EDİLİR.

* SPREY POLİܜRETAN BİLİNEN ISI YALITIM VE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN EN İYİSİDİR.

* Her türlü yüzeye uygulanabilir ( Tuğla , Beton,Saç,Ahşap,Eternit v.b)
* Binanın her yerine uygulanabilir. Temel,Taban,Tavan,Duvar,Çatı v.b
Bilhassa çatı örtüsüne içeriden ve alttan uygulanarak bir taşla dört kuş birden vurulur
1- Çatı arasına yağmur suyu – kar girişi tamamen önlenir.
2-Çatı arsına boşluk-delik ve çatlaklardan giren rüzgar (Hava akımı ) önlenerek çatı arasının soğuması önlenir.
3-Son katta oturanların soğuktan donma – yazın sıcaktan pişme dertleri tamamen çözülür.
4- Çatı örtüsünün dayanıklılığı arttırılarak, çatının çok daha uzun yıllar sorunsuz kullanılması sağlanır.

SIVASIZ YܜZEYE UYGULANAN POLİܜRETAN ,AYNI ZAMANDA KABA SIVA YERİNE GEÇECEܐİNDEN,KABA SIVAYA ܖDENECEK PARA YALITIMA HARCANARAK,DUVAR YALITIM MALİYETİNDE % 40 GİBİ BܜYܜK BİR TASARRUF ELDE EDİLİR.


DİАER ISI YALITIM MALZEMELERİNDE ( XPS- EPS köpüklerde ) OLDUАU GİBİ

** Harçla yapıştırma, dübelleme işlemi yoktur..
** Kapı,pencere ,balkon kenarları v.b yerlerden izolasyon içine su sızma gibi bir riski yoktur.
** Zamanla plakalar duvardan ayrıldı mı? İçine su aldı mı?Düşecek mi ? Korkusu yoktur
** Havadaki tuz buharından etkilenip zamanla kütle kaybına uğrayıp, yok olup gitmez.
** Bilinen yalıtım malzemelerinden daha yüksek dansiteye sahiptir ( 36-40 kg/m.küp )
** % 95 kapalı gözenekli olduğu için sudan, nemden etkilenmez.
** 2 cm SPREY POLİܜRETAN
3,5 cm XPS ( renkli ) köpüğe ,4 cm EPS (beyaz ) köpüğe eş değer yalıtım sağlar
** Yalıtım yapılma süresi günlerle değil saatler ile ifade edilir

POLİܜRETAN SPREY MAKİNASI
Firmamızca mobilize hale getirilmiş olup Eğitimli personelimizle,
İLİMİZ VE BܖLGEMİZE HİZMET VERMEKTEDİR.

*YALITIMLA İLGİLİ SORUNLARINIZA ;*
*En uygun çözümler bulunur,
*Bulunan bu çözümler en hızlı bir şekilde uygulanır,
*En ekonomik şekilde fiyatlandırılır.

Kızılay Şube Binası Yemekhane

dsc07440.jpg  dsc07440.jpg dsc07438.jpg dsc07442.jpg dsc07443.jpg dsc07444.jpg dsc07446.jpg dsc07447.jpg dsc07450.jpg

23 Nisan İlköğretim Okulu

dsc07475.jpg dsc07476.jpg dsc07480.jpg dsc07479.jpg dsc07481.jpg dsc07483.jpg dsc07485.jpg dsc07486.jpg dsc07487.jpg

Kızılay Tıp Merkezi Kazan Dairesi

dsc07505.jpg dsc07500.jpg dsc07501.jpg dsc07502.jpg dsc07503.jpg dsc07506.jpg

Kızılay Tıp Merkezi Yemekhane

dsc07505.jpg dsc07497.jpg dsc07498.jpg dsc07506.jpg dsc07499.jpg dsc07496.jpg

Doğalgaz ic tesisat 01/01/2008

Doğalgaz artık 21.yüzyılın yakıtı olarak çağa damgasını vurmuştur. Yüksek alt ısıl değeri, temiz, katı artıksız ve yüksek verimle yakılabilmesi çevreye duyarlılığının ispatı gibidir.
Doğalgaz yakma sistemlerini, modern sistemlerdir. Bu modernlik insandan bağımsız kullanılabilmesine imkan verdiği gibi; hassas olarak ayarlanabilen otomatik kontrol sistemleri ve her türlü emniyet cihazları sayesinde daha konforlu ve daha güvenli sistemler doğurmaktadır.

Firmamız doğalgaz ile ilgili olarak her türlü malzeme ve ekipman temini, satışı ve montajını gerçekleştirmektedir

 

Domestik (Konut) Doğalgaz sistemleri

Bina içi kolon tesisatları

Daire içi tesisatları

Merkezi kalorifer tesisat dönüşümleri

Kaskad sistem uygulamaları

 

 

Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü 02/01/2007

dsc07384.jpg dsc07383.jpg dsc07382.jpg dsc07377.jpg dsc07375.jpg dsc07376.jpg dsc07381.jpg dsc07378.jpg dsc07373.jpg dsc07372.jpg dsc07379.jpg

« yeni yazılar